دانلود فایل word مقاله ارزیابی توانمندیها و قابلیّتهای ژئوتوریسم در توسعه پایدار (مطالعه موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی توانمندیها و قابلیّتهای ژئوتوریسم در توسعه پایدار (مطالعه موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه) :
تعداد صفحات :33

ژئوتوریسم, به عنوان گونهای از گردشگری پایدار, در پی استفاده از جاذبهها و لندفرمهای زمین- شناسی و ژئومورفولوژیکی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه بومی و توسعه پایدار میباشد. برای نیل به این هدف, ژئوتوریسم مجموعهای از شاخصها و معیارهای علمی, حفاظتی و گردشگری را مورد ارزیابی قرار داده و برنامه ریزی متناسب با وضعیت موجود برای توسعه پایدار منطقه تدوین میکند. شهرستان صحنه در استان کرمانشاه با داشتن سرابهای متعدد, از مقاصد گردشگری این استان به شمار میرود. سراب دربند, یکی از مهمترین سرابهای این شهر میباشد. این سراب در شمالشرقی شهر صحنه قرار گرفته و با داشتن تنوع ژمورفولوژیکی, طبیعت زیبا, وجود جنبههای تاریخی و خدمات گردشگری مناسب, مقصد گردشگری مهمی میتواند تلقی شود. برای ارزیابی ژئوتوریسم سراب دربند, از دو روش ارزیابی GAM و فاسیلاس استفاده شده است که مجموعهای از ارزشهای متعدد ژئوتوریسم را شامل میشود. ارزیابیها از طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای انجام گرفت. نتایج نهایی نشان میدهد که سراب دربند در شرایط فعلی کیفیت مطلوبی برای توسعه ژئوتوریسم و توسعه پایدار دارد و با توّجه به هماهنگی و برابری ارزشهای علمی, حفاظتی و گردشگری, در شرایط پایداری قرار دارد, هر چند که هنوز آن را یک منطقه ژئوتوریستی در سطح بالا به شمار آورد. با این حال میتوان گفت این منطقه در شرایط فعلی توان تأثیرگذاری در توسعه پایدار شهر صحنه را دارد. بنابراین برنامه ریزی ژئوتوریستی این سراب باید با رویکرد بازاریابی و اقتصادی و ارتقای گام به گام ارزشهای ژئوتوریسم باشد تا پایداری آن در ادامه نیز حفظ گردد.

لینک کمکی