دانلود فایل word مقاله رابطة نفس و بدن از دیدگاه ارسطو و ابن‌سینا با تأکید بر نفس نباتی و حیوانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله رابطة نفس و بدن از دیدگاه ارسطو و ابن‌سینا با تأکید بر نفس نباتی و حیوانی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :36

بر اساس تفسیر رایج, تفاوت اصلی ابن‌سینا با ارسطو بر سر چیستی و حقیقت نفس ناطق انسانی است؛ اما دربار نفس نباتی و حیوانی میان این‌دو اختلاف‌نظر آشکاری وجود ندارد؛ چه اینکه هر دو, نفس نباتی و حیوانی را از سنخ صورت منطبع در ماده ­می‌دانند. ما در این نوشتار می‌کوشیم تا با توجه به مبانی متافیزیکی ایشان و تفسیر خاصی که هر یک از این دو فیلسوف از رابط ماده و صورت ارائه می‌دهند, نشان دهیم, حتی دربار رابط نفس نباتی و حیوانی با بدن نیز میان این دو اختلاف‌نظر آشکاری وجود دارد. ارسطو صورت - و به تبع آن - نفس را نه جوهر به معنای شی , بلکه اصل یا ساختاری می‌داند که بر اساس آن ماده به عنوان یک شی خاص مد نظر است. به همین دلیل در تحلیل ارسطو از حقیقت موجود زنده, با دو جوهر به منزل دو شی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه موجود زنده جوهر واحدی است که دارای قابلیت یا ظرفیت خاصی است که به واسط آن مبدأ اعمال حیاتی می‌شود. دقیقاً بر همین اساس است که بسیاری از ارسطوپژوهان معاصر دیدگاه عرض‌گرایانه دربار نفس را بر دیدگاه جوهر‌انگارانه ترجیح می‌دهند؛ درحالی‌که در فلسف ابن‌سینا صورت و ماد دو جوهر به معنای دو شی اند که با هم ترکیب شده‌اند. به عبارت دیگر, در فلسف ابن‌سینا در تحلیل موجود زنده - اعم از نبات, حیوان و انسان - به نوعی دوگانگی میان نفس و بدن می‌رسیم؛ هرچند این دوگانگی الزاماً به معنای تجرد و مفارقت نفس نباتی و حیوانی از بدن نیست.

لینک کمکی