دانلود فایل word مقاله اثرات غلظت‌های مختلف سرب بر رشد و محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و مالون‌دی‌آلدهید جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثرات غلظت‌های مختلف سرب بر رشد و محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و مالون‌دی‌آلدهید جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

فلز سنگین سرب به عنوان آلاینده در محیط زیست سبب بروز اثرات سمی در سلول‌ها می‌شود. جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris متعلق به خانواده‌یChlorellaceae به علت ساده بودن ساختار سلولی و ویژگی‌های منحصر به فرد خود, به عنوان مدل در مطالعات فیزیولوژیکی گیاهی استفاده می‌شود. به منظور بررسی وضعیت رشد و سازگاریC.Vulgaris به غلظت‌های مختلف سرب ( صفر, 10, 50 , 80میلی‌گرم بر لیتر), آزمایشی در محیط کشت زاندر مثبت با سه تکرار در اتاقک کشت با دمای °C2 ±25 , شدت نوری 2500 لوکس , تناوب نوری 12 ساعت روشنایی و 12ساعت تاریکی در شرایط هوادهی به مدت 18 روز انجام شد. منحنی رشد نمونه‌ها در هر تیمار بر اساس جذب نوری در طول موج nm750 , نرخ رشد, میزان کلروفیل‌ها و مالون‌دی‌آلدهید و مقدار سرب جذب شده از محیط توسط جلبک کلرلا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت سرب در محیط کشت تا تیمار 80 میلی‌گرم بر لیتر سرب, تولید ماده زیستی, رنگیزه‌های فتوسنتزی و متعاقب آن نرخ رشد کاهش یافت و نمونه‌ها در مدت زمان کمتری وارد مرحله ایستایی رشد شدند و میزان مالون‌دی‌آلدهید در تیمار های 50 و 80 میلی‌گرم بر لیتر نسبت به کنترل افزایش معنی داری داشتند.به طور کلی غلظتهای بالای فلز سمی سرب, اکثر پارامترهای فیزیولوژیکی و حیاتی جلبک C.Vulgaris را تحت تاثیر قرار داد اما به عنوان یک میکروآلگ مقاوم, علی رغم کاهش تقسیم سلولی همچنان توانایی رشد خود را حفظ نمود.

لینک کمکی