دانلود فایل word مقاله تاثیر الیسیتورهای جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تاثیر الیسیتورهای جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

تروپان آلکالوئیدها نقش حیاتی در کنترل بیماری‌هایی چون شوک سمی و سپتیک دارند. در این تحقیق, اثرات الیسیتورهای متیل جاسمونات و جاسمونیک اسید بر میزان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های حاصل از کشت بافت و ریشه مویین صورت گرفت. بنابراین, ریشه‌ها, تحت تاثیر این الیسیتورها با غلظت‌های 0, 1/0, 1, 2 و 4 میلی‌مولار و هر یک در تیمارهای زمانی 24, 96 و 168ساعت کشت شدند. در نهایت میزان تروپان آلکالوئیدها با استفاده از HPLC سنجش و مقایسه شدند. همچنین سرعت رشد ریشه‎ها نیز در این تیمارها مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های حاصل از کشت بافت, به ترتیب در غلظت 1 و 1/0 میلی‌مولار متیل جاسمونات و پس از گذشت 96 ساعت مشاهده شد. در ریشه‌های مویین نیز بیشترین مقدار آتروپین و اسکوپولامین در غلظت 2 میلی‌مولار متیل جاسمونات و 96 ساعت تیماردهی مشاهده شد. در مورد جاسمونیک اسیدها نیز در ریشه‌های حاصل از کشت بافت, بیشترین مقدار آتروپین و اسکوپولامین در غلظت 4 میلی‌مولار و به ترتیب پس از گذشت 24 و 96 ساعت مشاهده شد. مقدار اسکوپولامین در این غلظت نسبت به شاهد 8 برابر افزایش (3/499 میکرو‌گرم بر گرم وزن خشک) نشان داد. در ریشه‌های مویین نیز بیشترین مقدار دو تروپان آلکالوئید در غلظت 2 میلی‌مولار و 96 ساعت تیماردهی مشاهده شد. بطور کلی, نسبت آتروپین به اسکوپولامین در ریشه‌های مویین بیشتر بود, در حالی‌که در ریشه های حاصل از کشت بافت نسبت اسکوپولامین به آتروپین بیشتر بود. همچنین رشد ریشه‎ها در هر دو الیسیتور با افزایش غلظت, کاهش یافت.

لینک کمکی