دانلود فایل word مقاله مدل‌سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان, شهرستان خاش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مدل‌سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان, شهرستان خاش) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

ارائه مدل پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی و تهیه نقشه پیش‌بینی پراکنش هر یک از رویشگاه‌ها با روش رگرسیون لوجستیک از اهداف این پژوهش بود. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در هر رویشگاه به روش تصادفی- تعییسیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد 4 خط‌نمونه 150 و200 متری انجام شد. سطح قطعات‌نمونه با توجه به نوع گونه‌های موجود, به‌ روش سطح حداقل بین 2 تا 25 متر‌مربع و تعداد آنها با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و روش آماری 40 تا 60 قطعه-نمونه تعیین شد. برای نمونه‌برداری از خاک نیز در هر رویشگاه, هشت پروفیل حفر و از دو عمق 30-0 و60-30 سانتی-متری نمونه‌برداری شد. مدل‌سازی پراکنش رویشگاه‌ها به روش رگرسیون لوجستیک و با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نقشه‌های پیش‌بینی رویشگاه گونه‌های گیاهی, با استفاده از مدل‌های حاصل ساخته شد. بر اساس مدل‌های پیش‌بینی, بافت خاک, درصد ماده آلی‌ عمق اول, درصد گچ عمق دوم, درصد آهک عمق اول, اسیدیته عمق دوم, نوع سازند زمین-شناسی, درصد شیب و ارتفاع بیشترین نقش را در پراکنش رویشگاه‌های مورد مطالعه دارند. میزان تطابق نقشه‌های پیش‌بینی حاصل با نقشه واقعی برای رویشگاه‌ A. aucheri و A. scoparia, عالی؛ برای رویشگاه‌های H. persicum وZ. eurypterum , خوب و برای رویشگاه A. sieberi ضعیف ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که روش رگرسیون لوجستیک lمی تواند برای رویشگاه گونه‌‌هایA. aucheri و A. scoparia که دارای شرایط رویشگاهی منحصر به‌فردی است مدل پیش‌بینی دقیقی فراهم آورد, اما برای رویشگاه A. sieberi, به دلیل دامنه بوم-شناختی گسترده, دقّت مدل‌ پیش‌بینی حاصل از این روش پایین‌ بود.

لینک کمکی