دانلود فایل word مقاله مطالعه نقش احتمالی تفاله زیتون به عنوان کود الی بر میزان رشد گیاهچه برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مطالعه نقش احتمالی تفاله زیتون به عنوان کود الی بر میزان رشد گیاهچه برنج :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر تفاله حاصل از روغن کشی زیتون (Olea europaea L.) بر برخی صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی گیاهچه سه رقم برنج (Oryza sativa L.)انجام گرفت. نشا سه رقم مختلف گیاه برنج (چمپا,دانیال و عنبوری قرمز)در خاک هایی که با غلظت های 1,3,5,7 درصد w/w از تفاله زیتون مخلوط شده بودند, کاشته شد. در مرحله گیاهچه ای, طول گیاهچه, وزن تر,سطح برگ, وزن خشک اندام هوایی وریشه, محتوای رنگیزه های فتوسنتزی, کربوهیدرات های محلول و پرولین اندازه گیری شد. محتوای پتاسیم, فسفر, نیتروژن و روی در تیمارهای مختلف مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حضور تیمار 5 % تفاله زیتون, با افزایش محتوای عناصر مورد بررسی , شاخص های رشد نیز بهبود یافتند در حالی که کاهش معنی دار این شاخص ها در تیمار 7 % مشاهده شد. که علت احتمالی این امر می تواند کاهش مقدار عناصر موثر بر رشد گیاه در تفاله زیتون در تیمارهای مورد مطالعه باشد.

لینک کمکی