دانلود فایل word مقاله ارزیابی دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب برخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرتعی کبر (Capparis spinosa L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب برخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرتعی کبر (Capparis spinosa L.) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :18

به‌منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گیاه کبر (Capparis spinosa L.), آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی امامزاده جعفر (ع) گچساران در سه تکرار در سال 1394 اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سطوح­ مختلف آبیاری (آبیاری هر یکماه یکبار, هر دو ماه یکبار و بدون آبیاری) و فاکتور فرعی شامل سطوح مختلف سوپر جاذب A200 Tarawat (عدم کاربرد (تیمار شاهد), 75, 150 و 225 گرم برای هر گیاه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه بیشترین تعداد شاخه فرعی, قطر یقه, ارتفاع گیاه, کلروفیل b, a و کلروفیل کل در تیمار آبیاری دو ماه یکبار ×150 گرم سوپرجاذب مشاهده شد و بیشترین مقدار کاروتنوئیدها در شاهد مشاهده شد. همچنین بالاترین درصد زنده­مانی گیاه در تیمار 225 گرم سوپر جاذب بدون آبیاری بدست آمد. در سطح آبیاری دوماه یکبار, عملکرد بیشتری در پارامترهای اندازه­گیری شده نسبت به دو سطح آبیاری مشاهده شد. یافته‌های این مطالعه مشخص ساخت که کاربرد مواد سوپرجاذب در شرایط دیم می­تواند با کاهش اثرات تنش خشکی موجب بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کبر گردد.

لینک کمکی