دانلود فایل word مقاله تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :21

به‌منظور بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت 14 کلون چای در شرایط نرمال و تنش خشکی, دو آزمایش جداگانه به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی 1396 در ایستگاه تحقیقات چای فشالم (رشت) اجرا گردید. در هر دو طرح, آبیاری به‌صورت معمول تا آخر تیر ماه انجام شد؛ اما در تیمار خشکی, از ابتدای مرداد تا موقع برداشت برگ‌های چای, آبیاری قطع گردید. در آخر مرداد, از هر کرت در هر دو آزمایش, برگ کلون‌های چای برداشته شده و به فریزر 80- منتقل شدند. فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت آسکوربات پراکسیداز, سوپراُکسیددیس‌موتاز, کاتالاز, فنیل‌آلانین آمونیالیاز, لیپید پراکسیداز, میزان مالون‌دی‌آلدئید, بتاکاروتن و لیکوپن اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت گردید. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مقایسات میانگین, کلون‌های 100, 399 و بذری تحت شرایط تنش خشکی دارای بیشترین مقادیر برای بیشترین مقدار فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت آسکوربات پراکسیداز, سوپراُکسیددیس‌موتاز, کاتالاز, پراکسیداز, فنیل‌آلانین آمونیالیاز, لیپید پراکسیداز بودند. در طرف مقابل, این کلو‌ن‌ها کمترین مقدار را برای مالون‌دی‌آلدئید دارا بودند. این مساله تحمل نسبی آن‌ها را به خشکی نشان می‌دهد. کلون‌های 278 و 276 با کمترین مقدار آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در شرایط تنش خشکی (بجز مالون‌دی‌آلدئید) به‌عنوان کلون‌های حساس در نظر گرفته شدند.

لینک کمکی