دانلود فایل word مقاله تأثیر محلول‌پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی باقلا (Vicia faba L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر محلول‌پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی باقلا (Vicia faba L.) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکیباقلا, آزمایشی طی سال­های 95-1393 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان چالوس اجرا شد. فاکتورها شامل, زمان محلول­پاشی در سه سطح­ (قبل از کاشت, اواسط رشد رویشی و ابتدای رشد زایشی) و مقدار محلول­پاشی اسید هیومیک در چهار سطح (0, 200, 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل سال × میزان اسید هیومیک بر اغلب صفات مورد مطالعه اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 1 درصد را نشان داد. اثر متقابل سال × زمان مصرف اسید هیومیک نیز بر صفات وزن خشک 100 دانه, عملکرد دانه, نیتروژن و پتاسیم بذر تأثیر مثبت و معنی­داری را در سطح احتمال 1 درصد داشت. اثر متقابل سه گانه سال × میزان × زمان مصرف اسید هیومیک بر صفات نیتروژن, فسفر و پتاسیم بذر در سطح 5 درصد دارای اثر معنی‌دار بود. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که محلول­پاشی اسید هیومیک به میزان 200 میلی گرم در لیتر در هکتار بر صفات وزن تر 100 دانه, عملکرد دانه تأثیر مثبت و معنی داری داشت, همچنین محلول­پاشی اسید هیومیک به میزان 300 میلی گرم در لیتر در هکتار در مرحل اواسط رشد رویشی در سال دوم نیز بر غلظت فسفر و پتاسیم بذر مؤثر بود.

لینک کمکی