دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

زورگویی پدیده‌ای ضداجتماعی است که باید با آن برخورد کرد. گرچه چندین مداخله‌ی ضد زورگویی وجود دارد که در کاهش زورگویی تأثیر دارند, اما مداخلات پیچیده‌تر و منظم‌تر تأثیر بیشتری نسبت به تغییرات آموزشی صرف دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس انجام شد. پژوهش حاضر از نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی است. جامعه ی آماری کلیه دانش پسر دوره متوسطه اول شهر طبس در سال تحصیلی 1396-1395 بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها, نمونه‌ای شامل 30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش عبارت بودند از: مقیاس زورگویی ایلینویز (1999) و مقیاس استقلال عاطفی استنبرگ و سیلوربرگ (1986) جهت تحلیل داده, از روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین, انحراف معیار و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد, میانگین گروه آزمایش در مولفه های زورگویی کاهش و استقلال عاطفی نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. می توان گفت که آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان موثر بوده است. لذا نتایج پژوهش توجه بیشتر دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت در زمینه کاهش آسیب های دانش آموزی را بیشتر می طلبد.

لینک کمکی