دانلود فایل word مقاله پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان, اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان, اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

استرس یکی از عوامل مهم در شروع و تداوم اعتیاد است. هدف این پژوهش پیش‌بینی استرس ادراک‌شده بر اساس تنظیم هیجان, اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در مقوله طرح‌های توصیفی قرار دارد. جامعه‌ی پژوهش حاضر تمامی افراد وابسته به موادمراکز ترک اعتیاد عادل و نصوح شهر تهران در سال 1394 بود. از جامعه آماری 230 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس, پرسشنامه‌های مربوط به پژوهش را کامل کردند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان (گراس و جان, 2003), اجتناب تجربی (بوند و همکاران, 2007) و حساسیت اضطرابی (ریس و همکاران, 1986) بود. نتایجتحلیل همبستگی بین متغیرها نشان داد بین استرس ادراک شده با مؤلفه های تنظیم هیجان, اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به موادرابطه وجود دارد(p<0.05). همچنین نتایج نهایی تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه تنظیم هیجان سرکوبی, اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی به‌صورت مثبت و معنی‌دار و مؤلفه ی ارزیابی مجدد به صورت منفی و معنی دار قادر به پیش‌بینی استرس ادراک‌شده در افراد وابسته به مواد بودند(p<0.05). نتایج به دست آمده از این پژوهش, اشاره دارد به اینکه سازه های روان شناختی تنظیم هیجان, اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی نقش بسزایی در استرس ادراک شده افراد وابسته به مواد دارند؛ بنابراین, پی ریزی روان درمانی افراد وابسته به مواد مستلزم در نظر گرفتن این عوامل می باشد.

لینک کمکی