دانلود فایل word مقاله مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی تفسیری مثبتI) CBM-), اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر خود-زایی و آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بر افسردگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی تفسیری مثبتI) CBM-), اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر خود-زایی و آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بر افسردگی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :34

افراد افسرده تمایل دارند اطلاعات منفی را آسان تر از اطلاعات مثبت یا خنثی پردازش یا یاداوری کنند. روشی که اخیرا اصلاح ارزیابی های خاطرات مزاحم را نوید داده است, اصلاح سوگیری شناختی کامپیوتری است. اصلاح سوگیری شناختی, شامل آموزش راه‌های جدید پردازش اطلاعات برای تغییر سوگیری‌های پردازشی مانند توجه انتخابی و سوگیری‌های تفسیری است. هدف از این پژوهش, تعیین اثربخشی 4 هفته اجرای CBM-I مثبت و CBM-I مبتنی بر خود-زایی بر دانشجویان دارای علائم افسردگی و مقایسه آن‌ها با آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بود. پژوهش حاضر, یک پژوهش شبه آزمایشی با سه گروه و شامل پیش آزمون, پس آزمون و پیگیری است. 51 دانشجوی شرکت کننده, به طور تصادفی به گروه CBM-I استاندارد, خود-زایی و آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری گمارده شدند. با استفاده از پرسشنامه‌ها و درجه‌بندی‌های مربوط به خلق, سوگیری تفسیری, سوگیری حافظه و نگرش‌های ناکارآمد, نتایج بررسی شد. هم CBM-I استاندارد هم خود-زایی و هم آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری به طور معنی‌داری کاهش علائم افسردگی, افزایش خلق, افزایش سوگیری تفسیری مثبت, افزایش سوگیری مثبت حافظه و کاهش سوگیری منفی حافظه را نشان دادند. در هیچ‌کدام از متغیرها تفاوت معنی‌داری بین مداخله‌هاوجود نداشت, فقط در مورد سوگیری مثبت حافظه, روش خود-زایی به طور معنی‌داری از روش شناختی-رفتاری- نه از CBM-I استاندارد- برتر بود.

لینک کمکی