دانلود فایل word مقاله بررسی و سنجش میزانِ آگاهیِ شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری با هدفِ دستیابی به زندگی شایسته (مطالع? موردی: شهر سنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی و سنجش میزانِ آگاهیِ شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری با هدفِ دستیابی به زندگی شایسته (مطالع? موردی: شهر سنندج) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

یکی از مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جامعه, و نیز دستیابی به زندگی شایسته, میزان آگاهی شهروندان آن جامعه (در معنای عام) از حقوق شهروندی و قوانین شهری است, زیرا این آگاهی موجب می‌شود که مشارکت شهروندان در امور شهری,از پایداری,استمرار, و مسئولیت‌پذیری بیشتری برخوردار شوند. در همین راستا, تحقیق حاضر با هدفِ سنجشِ میزانِ آگاهی عمومی شهروندان سنندج از حقوق شهروندی و قوانین شهری صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش, توصیفی – تحلیلی است و بنابر نوع هدف, کاربردی است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز متکی بر اسناد کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی با استفاده از پرسش‌نامه بوده است. حجم نمون این تحقیق از طریق فرمول کوکران, 383 نفر (اعم از زن و مرد) محاسبه شد, که برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی و نیز دستیابی به نتایج دقیق‌تر, به 400 پرسش‌نامه افزایش پیدا کرد. در تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS, همچون آزمون T Test, آزمون One – Way ANOVA (F) یا تحلیل واریانس, و برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است. و نیز پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ عدد 0.889 بدست آمد که نشان از مطلوبیت و همبستگی کامل بین سوالات است, و روایی پرسش‌نامه نیز به تایید اساتید و افراد آگاه رسیده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که, میزان آگاهی جامع آماری شهر سنندج در زمین حقوق شهروندی و قوانین شهری, در سطح متوسط به پایین قرار دارد و شاخص مذکور (آگاهیِ شهروندان), با جنسیت, شغل و تحصیلات, رابطه معناداری دارد (با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه).

لینک کمکی