دانلود فایل word مقاله آسیب‌شناسی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله آسیب‌شناسی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر اهواز) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :28

فضاهایآموزشی,ازمهم­ترینکاربری­هایشهریمحسوبمی شودوتعیینبهینهمکان استقرارمدارس,ازجملهوظایفبرنامه­ریزانشهریاست.عدممکانگزینیصحیحکاربریهایشهریخصوصاًکاربریآموزشی,منجربهناهماهنگیبیننیازهاوخدماتارائهشدهازسویکاربریهامیشود.تحقیقحاضربا هدف آسیب شناسی مراکز آموزشی(مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 اهواز) انجام یافتهاست. تحقیق حاضر به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن, توصیفی- تحلیلی میباشد. متغیرهایموردمطالعهتحقیق:کاربریمسکونی,تجاری,فرهنگی,فضایسبز, آموزش عالی,نظامی, مذهبی,ایستگاه­هایآتشنشانی,جایگاه­هایسوخت­رسانی,بهداشتی-درمانی,صنایع سنگین, کارگاه­ها, انبار صنایع وخیابان­هایاصلیمی­باشد. بهمنظوروزن­دهیوتعییناندازهاثرمتغیرهایموردمطالعهدرهدفنهایی تحقیقازمدلAHP استفادهشدهاست.برای تهیهلایهنهایی؛بااستفادهازگزینهRaster Calculator واستفادهازعمل­گرجمع,لایه­هابهروشهم­پوشانیبایکدیگرتلفیقشدهاست. نتایج تحلیل AHP در ارتباط با استخراج ارزش وزنی شاخص­های موثر در ارزیابی محل استقرار مدارس ابتدایی منطقه 4 شهر اهواز نشان داده است که: شاخص­های مراکز صنعتی و نظامی هرکدام با وزن ( 184/0 ) و ( 134/0 ) به عنوان مهمترین شاخص­ها شناخته و دارای بیشترین وزن بوده­اند. نتیجهنهاییتلفیقلایه­هانیز نشانمی­دهدکهاز مجموع 15 مدرسه مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر اهواز ازنظرالگویهمجواریوسازگاریباسایرکاربری­هایهمجوار؛ 1 دبستان در طیف نامناسب, 3 دبستان در طیف متوسط, 5 دبستان در طیف مناسب و 6 دبستان هم در طیف کاملا مناسب قرار گرفته­اند.

لینک کمکی