دانلود فایل word مقاله فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :27

کیفیت یکی از مهم‌ترین مسایلعصر حاضر است که نه تنها در صنعت بلکه در دنیای رقابتی امروزی در آموزش‌وپرورش بیشتر از آن مطرح است چرا که امروزه دیگر سرمایه ملی یک کشور, پول و زمین نیست بلکه دانش و نیروی انسانی آموزش دیده, مبتکر و خلاق می‌باشد. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه کیفیت تدریس معلمان با استفاده از شیوه فراتحلیل انجام شد. روش: تعداد 19 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی خارجی و نیز 3 مطالعه از طریق جستجوی دستی دانشگاه‌های داخل کشور شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها کدگذاری گردید. یافته‌ها: نتایج یافته‌ها نشان داد که کیفیت تدریس در عنصر جنسیت دارای ضریب اثر 1.80 می‌باشد که از نظر شدت اثر دارای اثر بزرگ‌تری می‌باشد. این اثر در سطح 0.05 p < معنادار می‌باشد. از بین عناصر کیفیت تدریس, بالاترین ضریب اثر مربوط به تعیین روش سبک تدریس با مقدار 1.32 می‌باشد و سپس روش تدریس و ارزیابی یادگیری دانشجو قرار دارند. نتایج روش‌های بررسی تورش انتشار, حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیلی بود. با توجه به ناهمگن بودن مطالعات, تحلیل تعدیل‌کننده برای متغیرهای سن و ابزار اندازه‌گیری صورت گرفت که بیانگر تأثیر تعدیل‌کننده متغیر سن در نتایج مطالعات بود. نتیجه‌گیری: توجه بیشتر به بحث کیفیت در آموزش به‌خصوص کیفیت تدریس در دانشگاه و فراهم آوردن امکانات رفاهی و توجیه کیفیت در تدریس برای اساتید ضروری به نظر می‌رسد.

لینک کمکی