دانلود فایل word مقاله تبیین شیوه‏ ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تبیین شیوه‏ ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :29

هدف: هدف پژوهش تبیین ویژگی‏های شیوه ‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی در مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان استان چهارمحال و بختیاری بود. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق, ترکیبی است. روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان و کارشناسان بررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 93/0 برآورد شده است. جامعه آماری در بخش کمی, مشتمل بر 968 نفر از معلمان ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری در مناطق دوزبانه شهرستان‌های شهرکرد, بِن, سامان و بخش‏های بلداجی و جونقان بود و 275 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز نمونه آماری شامل 40 نفر از معلمان برتر استانی در دوره ابتدایی بود و از مصاحبه نیمه‌ساختارمند برای گردآوری داده‏ ها استفاده ‌شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که معلمان در تبیین ویژگی‏های شیوه‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب برنامه‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی در مناطق دوزبانه, بیشترین اولویت را به روش‌های پرسش و پاسخ, بحث گروهی و ایفای نقش و کمترین اولویت را به روش‌های آموزش برنامه‌ای می‌دهند. همچنین, کمبود رسانه‌های آموزشی و دیداری شنیداری و عدم‌تنوع در به‌کارگیری شیوه‌ها و فنون یاددهی و یادگیری, از مهم‏ترین علل ضعف شیوه‏ها و فنون یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان بود. از سوی دیگر, بهره‌مندی از نرم‌افزارهای آموزشی در تدریس و تدوین کتاب راهنمای تدریس به‌عنوان مهم‏ترین دلایل قوت شیوه‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب از دیدگاه معلمان بود. همچنین بین دیدگاه‏ های معلمان از لحاظ متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنس, مدرک تحصیلی و میزان سابقه) تفاوتی وجود نداشت.

لینک کمکی