دانلود فایل word مقاله ارزیابی جو سازمانی دانشگاه, کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان (برگزیدگان نخبه آزمون‌های سراسری و المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی جو سازمانی دانشگاه, کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان (برگزیدگان نخبه آزمون‌های سراسری و المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :34

هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی جو سازمانی دانشگاه, کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی برگزیدگان نخبه آزمون­های سراسری و المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور بود. روش: پژوهش از جهت هدف, از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده­ ها, توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل برگزیدگان نخبه­ آزمون­های سراسری و برگزیدگان نخبه­ المپیادی سال­های 1391و 1392 که تعداد آن برابر با 10504 نفر بودند که از بین آنها 371 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ­ها از پرسشنامه­ های استاندارد شده کیفیت تجارب یادگیری, فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه محقق‌ساخته جو سازمانی استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه­ ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری 86/0, برای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 86/0, و برای پرسشنامه جو سازمانی 93/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آزمونt-test , تحلیل واریانس یکراهه و t برای دو گروه مستقل استفاده شد. یافته­ ها: یافته­ های پژوهش حاکی از آن است وضعیت متغیرهای کیفیت تجارب یادگیری, فرسودگی تحصیلی و جو سازمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

لینک کمکی