دانلود فایل word مقاله مطالعه فلورستیک تالاب‌های‌آلاگل, آلماگل و آجی‌گل و مناطق پیرامونی آنها در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مطالعه فلورستیک تالاب‌های‌آلاگل, آلماگل و آجی‌گل و مناطق پیرامونی آنها در استان گلستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

تعیین فلور مناطق‎طبیعی, پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های زیست‎محیطی برای هر منطقه و شناخت وضع پوشش‎گیاهی آن است. هدف از مطالعه حاضر, بررسی فلور و پراکنش جغرافیایی گیاهان در تالاب‌های آلاگل, آلماگل و آجی‌گل در استان گلستان می‌باشد. به منظور مطالع فلور منطقه, گیاهان طی فصول رویشی سال‎های 1394 تا 1395جمع آوری شده و شناسایی شدند. در این مطالعه بطور کلی تعداد 105گونه متعلق به 84 جنس و 39 تیره شناسایی شد که بزرگ‌ترین تیره‌ها از نظر تعداد گونه شامل تیره Asteraceae با 18 گونه, Chenopodiaceae با 18 گونه و Poaceae با 14 گونه می‌باشند. از نظر شکل‎زیستی, تروفیت‌ها با 3/48% و همی‌کریپتوفیت‌ها با 9/21% فراوان ترین شکل‎های زیستی در منطقه مورد مطالعه بودند. بیشترین پراکنش جغرافیایی را عناصر چندناحیه‌ای (PL) با 20% و عناصر ایرانی- تورانی (IT) با 19/16% به خود اختصاص داده بودند. در بررسی مقایسه‌ای سه تالاب‌ مشخص شد که به لحاظ شکل‎زیستی, تروفیت‌ها در هر سه تالاب غالب‌ترین شکل زیستی را دارند پس از تروفیت‌ها, همی‌کریپتوفیت‌ها در رد بعدی قرار می گیرند. به لحاظ پراکنش جغرافیایی نیز عناصر دو یا چند ناحیه ای در هر سه تالاب بیشترین درصد فلور را تشکیل می‌دهند.

لینک کمکی