دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر خوراکی کیلکای خام (Clupeonella spp.) بر برخی از شاخص های رشد فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) پرواری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر خوراکی کیلکای خام (Clupeonella spp.) بر برخی از شاخص های رشد فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) پرواری :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

از آن­ جاکه کیلکا ماهیان (Clupeonella spp.) جز غذای عمده و طبیعی فیل­ ماهیان (Huso huso) دریای خزر محسوب می ­شوند, درتحقیق حاضر تاثیر تغذیه با کیلکا خام بر شاخص ­های رشد فیل ماهیان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 120 قطعه ماهی با میانگین وزن 238±1175 گرم در مخازن فایبرگلاس ذخیره­ سازی شدند. ماهیان به ­مدت 60 روز و مقادیر 0, 25, 50, 75, 100 درصد کیلکای خام در جیره غذایی در مقایسه با غذای کنسانتره مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه در طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در پایان دوره آزمایش, بالاترین عملکرد رشد با توجه به طول, وزن و میانگین بیومس نهایی, میانگین ضریب چاقی (CF), میزان نرخ رشد ویژه (SGR), میانگین رشد روزانه (ADG), میزان افزایش وزن بدن (BW%) و میانگین تولید در تیمار 5 (100 درصد کنسانتره بدون کیلکا) محاسبه گردید که با تیمار 4 (25 درصد کیلکا + 75 درصد کنسانتره) اختلاف معنی­ داری نداشت (0/05<p). ضریب تبدیل غذایی (FCR) تیمار 4 (0/04±1/07) با تیمار 5 (0/02±0/81) اختلاف معنی­ داری داشت (0/05>p). برآورد اقتصادی جیره غذایی برای تیمار 4 (25 درصد کیلکا + 75 درصد کنسانتره) 10 درصد پائین ­تر از تیمار 5 (100 درصد کنسانتره بدون کیلکا) بود. نتایج به ­دست آمده دراین تحقیق نشان داد که افزودن 25 درصد کیلکا به جیره غذایی فیل­ ماهیان پرواری بر شاخص ­های رشد ماهی تاثیر داشته و بنابراین با توجه به فراوانی نسبی و در دسترس بودن, ارزش غذایی و قیمت مناسب کیلکا, استفاده 25 درصد از کیلکا در جیره غذایی روزانه فیل ماهیان در مزارع پرورشی توصیه می­ گردد.

لینک کمکی