دانلود فایل word مقاله بررسی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

تحقیق حاضر جهت ارزیابی شاخص­های خون­شناسی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس صورت گرفت. تعداد250بچه­ ماهیکپورمعمولی به­ مدت 42 روز در سه دسته ماهیان بدون پروبیوتیک و ماهیان دارای پروبیوتیک سطح (A (106 و ماهیان دارای پروبیوتیک سطح (107) B تقسیم شدند. سپس هرکدام از گروه‌ها 50 درصد غلظت کشنده نانو آهنبه­ مدت ده روز اضافه ‌شد. تعداد گلبول‌های قرمز و هم‌چنین میزان M.C.H و M.C.H.C هموگلوبین خون اختلاف معنی ­داری با گروه شاهد داشت (05 /0>P), به ­طوری­ که آهن باعث افزایش این شاخص ­ها و پروبیوتیک منجر به کاهش شاخص‌های مذکور گردیده است, ولی هماتوکریت در حضور پروبیوتیک و آهن کاهش معنی ­داری یافت (0/05>P). مقدار M.C.V در مواجهه با آهن کاهش یافت درحالی­ که پروبیوتیکروند افزایشی M.C.V را به ­دنبال داشت. نتایج حاکی از تاثیر پروبیوتیک بر کاهش لنفوسیت خونبود درحالی­ که آهن منجر به افزایش این میزان گردید. تیمارها بر شاخصائوزینوفیل خون تاثیر معنی ­داری نداشت (0/05<P). ولی نتایج حاکی از تاثیر پروبیوتیک و آهن بر افزایش مونوسیت خون بود (0/05>P). نتیجه­ گیری کلی نشان داد که پروبیوتیک اثر کاهشی بسیاری از شاخص­ های خون­ شناسی داشته ولی در مقابل, آهن اثر افزایشی بر این شاخص ­ها داشت و در صورت ترکیب آهن و پروبیوتیک, اثر کاهشی این شاخص ­ها به ­وسیله پروبیوتیک جبران و یا حتی افزایش یافت که نشان از تاثیر مطلوب پروبیوتیک بر تعدیل اثرات نامطلوب نانوذرات آهن می ­باشد.

لینک کمکی