دانلود فایل word مقاله اثر پری بیوتیک سلماناکس بر پارامترهای خون بچه ماهی کپورمعمولی (1758Cyprinus carpio L. Linnaeus, ) در برابر تنش حمل و نقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر پری بیوتیک سلماناکس بر پارامترهای خون بچه ماهی کپورمعمولی (1758Cyprinus carpio L. Linnaeus, ) در برابر تنش حمل و نقل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

یکی از مهم ­ترین فاکتورها در زمان حمل و نقل, کاهش میزان استرس می­ باشد. تأثیرات پری­بیوتیک تجاری مخمرمایع سلماناکس بر روی پارامترهای بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی ماهی کپورمعمولی جوان (Cyprinus carpio) در طول حمل ­و ­نقل 12ساعته مورد بررسی قرار گرفت. 150قطعه ماهی کپورمعمولی با وزن متوسط 1/50±60/50 گرم توسط رژیم غذایی پری­بیوتیک سلماناکس در سطح 1 میلی ­لیتر در هر 1کیلوگرم غذا در طول 90 روز تغذیه شدند. ماهیان در 3 تیمار و هریک با 3 تکرار با تراکم 1کیلوگرم به کیسه­ های پلاستیکی 40 لیتری ذخیره­ سازی شدند. تیمارها به ­ترتیب (A (25), B (18 و (C (10 درجه سانتی­ گراد بود. 10ماهی از کیسه­ های پلاستیکی انتخاب و در آغاز و پایان آزمایش خونگیری شد. تغییرات دمای آب در زمان حمل و نقل تأثیر معنی ­داری بر میزان هماتوکریت وMCV در بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد نداشت (0/05>p) در میزان گلوکز و کلسیم نیز در بین تیمارهای آزمایشی, اختلاف قابل توجهی با گروه شاهد نداشت (0/05<p) بیش ­ترین میزان کورتیزول در تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>p). حداکثر AST (واحد بین­ المللی بر لیتر) 361/50 در تیمار C مشاهده گردید (0/05>p). نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از پری­بیوتیک سلماناکس در حمل و نقل طولانی مدت (12ساعته) منجر به کاهش استرس در ماهی کپورمعمولی می ­شود.

لینک کمکی