دانلود فایل word مقاله اثرات پودر دیواره سلولی مخمر (ساکارومایسس سرویسیه) همراه با مکمل اسید بوتیریک بر عملکرد رشد, خصوصیات لاشه, جمعیت میکروبی ایلئوم و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم در جوجه های گوشتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثرات پودر دیواره سلولی مخمر (ساکارومایسس سرویسیه) همراه با مکمل اسید بوتیریک بر عملکرد رشد, خصوصیات لاشه, جمعیت میکروبی ایلئوم و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم در جوجه های گوشتی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

آزمایشی به­منظور مطالعه دو مکمل خوراکی بر عملکرد تولیدی, فراسنجه­های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه گوشتی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی راس 308 (مخلوط دو جنس) در 4 تیمار آزمایشی با 5 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه جوجه توزیع شد. در این آزمایش از 4 تیمار آزمایشی به­ترتیب شامل: جیره شاهد, جیره شاهد حاوی3 گرم بر کیلوگرم اسیدبوتیریک, جیره شاهد حاوی 2/5 گرم بر کیلوگرم دیواره سلولی مخمر و جیره شاهد حاوی مخلوط اسیدبوتیریک و دیواره سلولی مخمر استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکرد رشد جوجه­های گوشتی تاثیری نداشتند. در مورد اجزای لاشه, افزودن مکمل بوتیریک اسید وزن نسبی ران را در جوجه­های گوشتی کاهش داد (0/05>p). جمعیت روده­ای سالمونلا در جوجه­های گوشتی تغذیه شده با دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید کاهش معنی­داری داشت (0/05>p). برعکس, تیمار دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید سبب افزایش معنی­دار جمعیت لاکتوباسیلوس در ایلئوم شد (0/05>p). تیمارهای آزمایشی تاثیری بر جمعیت اشریشیا کلی و کل باکتری­های روده نداشتند. غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) کبدی در جوجه­های تغذیه شده با جیره شاهد بیش ترین مقدار را نشان داد (0/05>p). می ­توان نتیجه ­گیری کرد که افزودن دیواره سلولی مخمر و بوتیریک اسید اثر منفی بر عملکرد رشد جوجه­ های گوشتی نداشت. علاوه بر این, جمعیت میکروبی روده در جوجه­ های گوشتی تغذیه شده با مکمل­ های دیواره سلولی مخمر و بوتیریک اسید بهبود یافت.

لینک کمکی