دانلود فایل word مقاله مقایسه ریختی پنج جمعیت شاهکولی جنوبی (Alburnusmossulensis Heckel,1843)حوضه دجله با استفاده از روش خط سیر پیرامونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه ریختی پنج جمعیت شاهکولی جنوبی (Alburnusmossulensis Heckel,1843)حوضه دجله با استفاده از روش خط سیر پیرامونی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

مقایســه ریختــی پنــج جمعیــت ماهیشــاهکولی جنوبــیAlburnus mossulensis Heckel,1843 ـبا اســتفاده از روشخط ســیر پیرامونــی بــه اجــرا در آمــد. بــرای ایــن منظــور تعــداد 219 قطعــه ماهــی از رودخانه هــای گاماســیاب, کارون, کشــکان, خرســان وسـپید برگ بـا اسـتفاده از الکتروشـوکر صیـد گردیـد. از نیمـرخ چـپتمامـی نمونه هـا عکس برداری ـو بـا اسـتفاده از نرم افـزار TpsDig2بـرروی عکس هــا خط ســیر پیرامونــی ترســیم و ســپس بــه 150نقطــهبــا فواصــل مســاوی بازنمونه گیــری شــدند. دادههــای خط ســیرپیرامونـی, در نرمافـزار EFAwinبـا انتخـاب 17شـکل هارمونیـک وضریـب 2فوریـر مـورد آنالیـزEFAقـرار گرفتنـد و دادههایغیرشـکلینیزبــه روش رویهمگــذاری عمومی حــذف گردیــد. داده هــا پــس ازتبدیــل بــه فرمــت قابــل اســتفاده در نرمافزارPASTبــا اســتفاده ازآنالیزهایچندمتغیــرهPCAو MANOVA/CVAمــورد تجزیه وتحلیــلقـرار گرفتنـد. نتایـج نشـان داد به جـز جمعیـت سـپیدبرگ بیـن شـکلبــدن ســایر جمعیت هــا تفاوت های آمــاری معنــی داری وجــود دارد(P<0/05).برایــن اســاس جمعیتهــای گاماســیاب وســپیدبرگ بــاداشــتن بدنی دوکی شــکل و جمعیــت رودخانه هــای کشــکان, کارون وخرســان نیــز به واســطه ســاقه دمی کوتاه ترقابل تفکیک بودنــد. مطالعــهی حاضــر بــه خوبــی قابلیــت اســتفاده از ریخت ســنجی هندســی(خط ســیر پیرامونــی) را بــرای تمایــز جمعیت های مختلــف شــاه کولیجنوبـی تاییـد کـرد

لینک کمکی