دانلود فایل word مقاله بررسی سیستماتیک زیر‌گونه‌های Hordeum murinum در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی سیستماتیک زیر‌گونه‌های Hordeum murinum در استان خوزستان :
تعداد صفحات :22

در بررسی دو زیرگونه H. murinum,شامل(Steadel) Tzvelev ,H. murinum L. ssp. Glaucum murinum ssp. Leporinum (Link) Arcangeli, 47 صفت کمًی و کیفی تشریحی در برگ پرچمی مطالعه شد. از میان این صفات, صفاتی مانند کرک‌های بلند, شکل سلول‌های کوتاه, شکل سلول‌های حبابی, شکل رگه‌های برگ و وضعیت سلول‌های سیلیسی, تفاوت‌های مشخصی نشان داد؛ همچنین نتایج تجزیه واریانس صفات کمّی نشان داد که از 30 صفت کمّی اندازه‌گیری‌شده, 17 صفت تفاوت‌های معنی‌دار دارند. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) نیز نشان داد که مؤلفه اول, حدود 72% از کل تنوع مشاهده‌شده را نشان می‌دهد که عبارت بودند از: تعداد کرک‌های خارمانند (94/0) و تعداد کرک‌های بلند (27/0) در منطقه رگ‌برگی. بیشترین ضریب هم‌بستگی میان تعداد سلول‌های بلند و تعداد کرک‌های خارمانند منطقه رگ‌برگی نشان داده شد. مطالعات کاریولوژیک نشان داد که H. murinum ssp.glacum Steudel(Tzvelev)با 2n=14 دیپلوئید و (Link) Arcangeli ssp. leporinum با 2n=28تتراپلوئید است. نتایج تجزیه واریانس (ANOVA) صفات کمی نشان داد که سطح پلوئیدی با صفاتی, مانند تعداد و عرض سلول‌های بلند, تعداد و طول سلول‌های کوتاه, تعداد, طول و عرض و تعداد ردیف‌های سلول‌های روزنه, تعداد کرک بلند, عرض سلول‌های حبابی و تعداد سلول‌های غلاف بیرونی آوندهای کوچک مرتبط است.بنابراین بر اساس شباهت‌های ریخت‌شناسی و کاریولوژیک و اختلاف در سطح پلوییدی, قرار‌گیری دو تاکسون در سطح زیرگونه تأیید شد.

لینک کمکی