دانلود فایل word مقاله بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان :
تعداد صفحات :22

در این تحقیق, اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و پودر سیاه دانه در شاخص های رشد و تغذیه ی ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. جیره های غذایی استفاده شده, شامل تیمار (1), غذای تجاری قزل آلا (شاهد)؛ تیمار (2), غذای شاهد دارنده ی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (CFU 108) در هر کیلوگرم غذا؛ تیمارهای (3, 4 و 5) غذای شاهد دارنده ی به ترتیب 25, 50 و 100 گرم پودر سیاه دانه در هر کیلوگرم غذا و CFU 108 پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس در هر گرم غذا بود. تعداد 900 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 36 گرم, در 15 حوضچه ی بتنی حاوی 400 لیتر آب چاه (60 قطعه در هر حوضچه), به مدت 60 روز, پرورش داده شدند. به ماهیان سه وعده در روز غذا داده شد. بیشترین افزایش وزن, طول استاندارد, ضریب رشد ویژه, نسبت کارایی غذا و میزان غذاگیری روزانه و کمترین میزان ضریب تبدیل غذا, در تیمار 25 گرم پودر سیاه دانه ی پروبیوتیک دیده شد, که با تیمار 100 گرم پودر سیاه دانه ی حاوی پروبیوتیک و تیمار شاهد اختلاف معنی دار نشان داد (05/0p>).

لینک کمکی