دانلود فایل word مقاله جداسازی و تخلیص آنزیم گزیلاناز (EC:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC12980)و مقایسه‌ی کارایی آن در هیدرولیز گزیلان درخت غان و جو دوسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله جداسازی و تخلیص آنزیم گزیلاناز (EC:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC12980)و مقایسه‌ی کارایی آن در هیدرولیز گزیلان درخت غان و جو دوسر :
تعداد صفحات :18

ماده‌ی گزیلان یک پلی‌ساکارید ناهمگن است که بخش عمده‌ی همی‌سلولز دیواره‌ی سلولی گیاهان را تشکیل می‌دهد. گزیلانازها (EC 3.2.1.8) آنزیم‌هایی هستند که از گونه‌های مختلف میکروارگانیسم‌ها استخراج شده‌اند و می‌توانند پیوند گزیلوزیدی اسکلت گزیلان را تجزیه و گزیلوز و سایر مونوساکاریدها را تولید کنند. در این تحقیق ابتدا آنزیم گزیلاناز از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC 12980) به‌وسیله‌ی رسوب با سولفات آمونیوم, کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با سفادکس G-100 و کروماتوگرافی تعویض یونی با دی اتیل آمینو اتیل- سلولز تخلیص شد و کارایی آن در هیدرولیز دو نوع گزیلان (گزیلان درخت غان و گزیلان جو دو سر) مطالعه شد. کروماتوگرافی ستونی دی اتیل آمینو اتیل- سلولز در سه پیک مجزامشاهده شد که فقط یک پیک فعالیت گزیلانازی نشان داد و درجه‌ی تخلیص به‌دست آمده از فراکسیون‌های این پیک معادل 09/63 تعیین شد. فعالیت ویژه‌‌ی آنزیم تخلیص‌شده برابر با 7/87 واحد بین‌المللی بر میلی‌گرم به‌دست آمد و بازده تخلیص آن 45/17 درصد تعیین شد. مقدار هیدرولیز گزیلان درخت غان و گزیلان جو دو سر با این آنزیم به ترتیب, 100 و 8/56 درصد در مدت 24 ساعت بود. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص شد که استفاده از آنزیم گزیلاناز تخلیص‌شده در صنایعی که در آن‌ها از چوب درخت غان استفاده می‌شود, مناسب است.

لینک کمکی