دانلود فایل word مقاله اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

زعفـران از خانـواده زنبقیـان کـه از لحاظ تغذیـه ای و دارویی ارزشـمنداسـت. ایـن گیـاه از طریـق بنـه (corm)تکثیر می شـود. جهت بررسـیاثـر عصـاره آبـی بنـه بـر سیسـتم ایمنـی انسـان, عصـاره آبـی بنـهتوسـط داوطلبیـن بصـورت خوراکـی مصـرف شـد. نمونه خـون دردونوبــت قبــل و بعــد از مصــرف گرفتــه شــد. افــراد بــر اســاس مــادهمصرفـی در فاصلـه دو خونگیـری در 3گـروه (بـدون مصـرف عصـاره,مصـرف آب, مصـرف عصـاره آبـی بنه) قـرار گرفتنـد. بررسـی مقادیرIgG , IgM ,C3و C4در سـرم بـا اسـتفاده از پلیـت هـای SRIDانجامگرفـت. نتایـج نشـان داد مقادیـر IgM,C3,C4وIgGدر گـروه شـاهد وگـروه مصـرف کننـده آب بطـور مختصـر افزایـش یافـت ولـی در گروهسـوم مصـرف کننـده عصـاره بنـه افزایـش در مقادیـر C4 ,C3وIgGو کاهــش در مقــدار IgMمشــاهده شــد. ایــن بررســی هــای مقدماتــینشـان داد کـه عصـاره آبـی بنـه زعفـران مـی توانـد باعـث تحریـکسیسـتم ایمنـی ذاتـی و ایمنـی هومـورال شـود.

لینک کمکی