دانلود فایل word مقاله جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی وبررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی وبررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها :
تعداد صفحات :21

بــاکتری‌های نمک‌‌دوست نسبی گروه هتروژنی از میکروارگانیسم‌ها را تشکیل می‌دهند و قادر به رشد در دامنه‌ی نسبتاً وسیعی ازغلظت نمک سدیم کلراید هستند. باکتری‌های مذکور با تجمع غلظت بالایی از ترکیبات آلی سازگاری دهنده اسمزی (Compatible Solute) یااسمولیت ها, تعادل اسمزی را ایجاد می‌کنند. برای جداسازی باکتری‌های نمک‌دوست نسبی نمونه‌گیری از آب خلیج فارس و بخش‌های مختلف کارخانه‌ی چرم‌سازی انجام شد. نمونه‌ها در محیط کشت اختصاصی نمک‌دوست‌ها غنی‌سازی شد و باکتری‌ها به روش استریک یلیت جداسازی و خالص‌سازی شدند. برای بررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور یا عدم حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها, از روش کدورت‌سنجی و دستگاه خواننده‌ی الایزا استفاده شد. در این پژوهش 8 باکتری از کارخانه و 8 سویه از آب خلیج فارس جداسازی شد. مطالعات فنوتیپی و بیوتیپی گسترده‌ای روی این باکتری‌ها انجام شد. در بررسی وضعیت نمک دوستی باکتری‌های جداسازی شده, 10 نمونه از باکتری‌های جداسازی شده نمک دوست بودند. نتایج این تحقیق همچنین موید این است که مورفولوژی و واکنش گرم بر وضعیت نمک‌دوستی و رشد باکتری‌های جداسازی شده در غلظت‌های متفاوت نمک سدیم کلراید اثر می‌گذارد. نتایج بررسی اثر املاح موجود در محیط کشت اختصاصی نمک‌دوست‌ها بر روی رشد باکتری‌های شناسایی شده نشان داد حضور املاح سبب بهبود رشد آن‌ها می‌شود.

لینک کمکی