دانلود فایل word مقاله اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی بود, که به صورت نیمه آزمایشی انجام شد, این پژوهش شامل 10 نفر از دانش آموزان با اختلال ریاضی دختر مرکز اختلالات یادگیری شهر تهران بود. آزمودنی‏ها به وسیله آزمون‏های عملکرد مداوم (رازولد , مرسکی, ساراسون, برنسوم و بک, 1965) نسخه رایانه‎ای برج لندن (موریس, احمد, استد و تون, 1993), آزمون استروپ (استروپ, 1935) و آزمون حافظه کاری کورنولدی (کورنولدی و وکیا, 1995) جهت سنجش کارکردهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه به صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 20 جلسه در طی 45 روز آموزش نوروفیدبک را دریافت کردند و گروه گواه نیز طی 20 جلسه جلوی مانیتور می نشستند بدون اینکه آموزش نوروفیدبک دریافت کنند.پس آزمون نیز کارکردهای اجرایی دانش آموزان هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر این بود که آموزش نوروفیدبک تأثیر معنی داری بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی دارد.د.

لینک کمکی