دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان, بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان, بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان, بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا بود. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی(پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل) بود. جام عه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری املا شهر اصفهان در سال تحصیلی93-1392 بودند که از میان آنها 30 دانش آموز با اختلال یادگیری املا به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند(15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه کنترل). ابزار مورد استفاده, پرسشنامه های خودپنداره, رضایت از زندگی, آزمون اختلال املا و آزمون هوشی وکسلر بود. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS 23 در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(تحلیل کواریانس چندمتغیری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از اثربخش بودن روش درمانی پیگمالیون بر خودچنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان بود(001/0<P). بنابراین ادراک معلم یکی از عوامل اثرگذار بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال املا است, و می توان از این روش به عنوان گزینه مکمل آموزشی در جهت بهبود ناکارآمدی‌ های تحصیلی و راهبرد یادگیری موثر بر عملکرد دانش آموزان استفاده کرد. کلید واژه ها: پیگمالیون, رضایت از مدرسه, خودپنداره, اختلال یادگیری املا.

لینک کمکی