دانلود فایل word مقاله تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد, ویژگی‌های کیفی تخم و برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بلدرچین ژاپنی مولد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد, ویژگی‌های کیفی تخم و برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بلدرچین ژاپنی مولد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد, ویژگی‌های کیفی تخم و برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بلدرچین ژاپنی, از 240 قطعه بلدرچین ژاپنی مولد با سن 8 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار و 16 قطعه (12 قطعه ماده و 4 قطعه نر) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد, 2) جیره شاهد + ppm3/0 سلنیت سدیم, 3) جیره شاهد + ppm2/0 سلنیوم آلی (Sel- Plex), 4) جیره شاهد + ppm4/0 سلنیوم آلی و 5) جیره شاهد + ppm6/0 سلنیوم آلی می‌باشند. نتایج آزمایش بیانگر اقزایش وزن بالاتر تیمار حاوی 4/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم سلنیوم آلی در مقایسه با سایر تیمارها می‌باشد(05/0P<). مکمل کردن جیره با سلنیوم اثر معنی‌داری بر مصرف خوراک, راندمان خوراک, شاخص (شکل, آلبومین و زرده), درصد زرده, رنگ زرده, وزن لاشه, قلب و سایر اجزای دستگاه گوارش نشان نداد. افزودن 4/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی به جیره شاهد سبب افزایش معنی‌دار در ضخامت پوسته, واحد هاو, وزن تخم, درصد تولید تخم, درصد باروری و جوجه درآوری در مقایسه با سایر تیمارها گردید (05/0P<). بالاترین وزن کبد و چربی شکمی در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین افزودن سلنیوم به جیره شاهد سبب افزایش میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0P<). طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مکمل کردن سلنیوم در سطح 4/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سبب بهبود وزن بدن, تولید تخم, درصد باروری و جوجه‌درآوری و برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی اندازه‌گیری شده در این آزمایش گردید.

لینک کمکی