دانلود فایل word مقاله شناسایی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمّی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله شناسایی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمّی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :21

امروزه, کاربرد توأم اطلاعات فنوتیپی و نشانگرهای مولکولی برای بهبود صفات رشد توانسته است کارآیی برنامه‌های اصلاح نژادی را به بازدهی نسبتاً مناسبی برساند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمّی (QTL) مرتبط با صفات وزن و خصوصیات رشد با استفاده از نشانگرهای اختصاصی ریزماهواره‌ درگستره 605 سانتی‌مورگانی از کروموزوم‌های بز می‌باشد. بدین منظور, از یک گله بزرگ با بررسی اطلاعات شجره, تعداد چهار خانواده برادر- خواهر ناتنی که مجموع کل خانواده 112 رأس بودند, انتخاب شد. صفات تحت رکورد برداری شامل: وزن‌های تولد, ازشیرگیری, شش ماهگی, میانگین افزایش وزن روزانه, نسبت‌های کلیبر محاسبه شده برای دو دوره تولد تاسن از شیردهی و دوره شیردهی تا سن شش ماهگی بودند. سپس در فاز مطالعه مولکولی, در مجموع تعداد 45 نشانگر ریزماهواره پراکنده بر روی تعداد 5 کروموزوم (1, 2, 5, 6 و 26) با پیش شرط روئیت الگوی هتروزیگوت برای آن نشانگر در بزهای نر هر خانواده در نتاج, تعیین ژنوتیپ شدند. از نتایج کلیدی مطالعه حاضر, شناسایی دو QTL بین نشانگرهایBMC1009-RM029 و INRABEN172 که در کروموزوم 5 و 26 با وزن تولد مرتبط هستند, می‌باشد (0/01>p). همچنین بعد از تجزیه و تحلیل فامیلی یکQTL نزدیک نشانگر BM1312 در ارتباط با نسبت کلیبر(KBR1) در کروموزوم یک تشخیص داده‌ شد(0/05>p).

لینک کمکی