دانلود فایل word مقاله بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی با جو بر تجزیه پذیری شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری زل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی با جو بر تجزیه پذیری شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری زل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی پخته شده بر تجزیه پذیری شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری زل انجام شد. در آزمایش اول, تجزیه پذیری شکمبه‌ای ماده خشک, پروتئین خام, NDF و ADF با استفاده از روش کیسه نایلونی و با سه رأس گوسفند فیستوله شده نژاد زل تغذیه شده در سطح نگهداری, اندازه‌گیری شد. زمان شکمبه‌گذاری شامل صفر, 4, 8, 12, 24, 48, 72 و 96 ساعت بود. تجزیه‌پذیری ماده خشک به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت. در آزمایش دوم, 20 رأس بره نر زل با میانگین وزن اولیه 2 ± 33 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار به مدت80 روز, پروار شدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد بر پایه جو و سیلاژ ذرت بدون ضایعات پخته شده سیب زمینی و تیمارهای حاوی جیره شاهد مکمل شده با 15, 30 و 45 درصد ضایعات پخته شده سیب زمینی جایگزین شده با دانه جو (بر اساس ماده خشک) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که از لحاظ فراسنجه-های تجزیه‌پذیری در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری دیده نشد. همچنین غلظت گلوکز در گروه با جیره حاوی ضایعات سیب زمینی پخته شده نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (05/0>P). نتایج نشان داد اگر چه در این مطالعه, فراسنجه های تجزیه پذیری به جز ماده خشک, تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند, لذا از ضایعات سیب زمینی پخته شده به عنوان منبع تامین انرژی برای نشخوارکنندگان و جایگزین مناسب برای جو نیز می توان نام برد.

لینک کمکی