دانلود فایل word مقاله اثر افزودن پودر و عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر صفات عملکردی, برخی فراسنجه‌های خونی و تیتر ایمنی در جوجه‌های گوشتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر افزودن پودر و عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر صفات عملکردی, برخی فراسنجه‌های خونی و تیتر ایمنی در جوجه‌های گوشتی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

این مطالعه به منظور مقایسه اثرات پودر و عصاره هیدروالکلی گل بابونه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد فسفوفلاوومایسین بر عملکرد, فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. در این پژوهش 288 قطعه جوجه گوشتی سوی راس 308 (مخلوط نر و ماده) در قالب طرح کاملا" تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار, از سن 1 تا 42 روزگی استفاده شد. گروه آزمایشی 1 به عنوان شاهد با جیره پایه تغذیه شد, گروه آزمایشی 2, جیره پایه به همراه 045/0 درصد فسفوفلاوومایسین به عنوان آنتی بیوتیک محرک رشد و گروه آزمایشی 3, جیره پایه به همراه 05/0 درصد عصاره هیدروالکلی گل بابونه و گروه‌های آزمایشی 4 و 5 و 6 به ترتیب جیره پایه را به همراه 05/0, 1/0 و 3/0 درصد پودر گل بابونه دریافت کرداند. نتایج نشان داد که افزودن گل بابونه اثر معنی‌داری بر افزایش وزن و مصرف خوراک در کل دوره پرورش داشته و بیشترین مصرف خوراک, افزایش وزن‌گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گروه آزمایشی حاوی 3/0درصد پودر گل بابونه مشاهده شد (05/0P≤). میزان سرمی تری‌گلیسیرید, HDL و LDL در گروه‌های دریافت کننده گل بابونه کاهش در مقایسه با گروه شاهد معنی‌داری نشان داد (05/0P≤). مصرف پودر گل بابونه بر پاسخ‌های ایمنی هومورال علیه بیماری آنفلوآنزا اثر معنی‌دار داشت (05/0P≤). نتیجه نهایی مشخص کرد که مصرف 3/0 درصد پودر گل بابونه نسبت به عصاره آن, اثرات مطلوبی بر عملکرد, صفات ایمنی و فراسنجه‌های خونی در جوجه های گوشتی از خود نشان داده است.

لینک کمکی