دانلود فایل word مقاله ارزیابی عملکرد تولیدمثلی خارج از فصل بز ترکی- قشقایی با استفاده از روش‌های مختلف همزمان‌سازی فحلی و تلقیح مصنوعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی عملکرد تولیدمثلی خارج از فصل بز ترکی- قشقایی با استفاده از روش‌های مختلف همزمان‌سازی فحلی و تلقیح مصنوعی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

این آزمایش با هدف تعیین کارآمدترین روش همزمان سازی فحلی برای تلقیح مصنوعی بزهای ترکی-قشقایی خارج از فصل تولیدمثلی انجام گردید. تیمارهای آزمایشی به صورت: 1) گذاشتن سیدر حاوی 3/0 گرم پروژسترون در واژن به مدت 16 روز 2) گذاشتن سیدر به همراه تزریق eCG در زمان خروج 3) گذاشتن اسفنج حاوی40 میلی‌گرم فلوجستون استات در واژن به مدت 16 روز 4) گذاشتن اسفنج به همراه تزریق eCG در زمان خروج 5) کاشتن ایمپلانت حاوی 5/1 میلی‌گرم نورجستومیت در گوش به مدت 10 روز و تزریق داخل ماهیچه‌ای 5/1 میلی‌گرم نورجستومت و 5/2 میلی‌گرم استرادیول والرات در زمان کاشت 6) کاشتن ایمپلانت به همراه تزریق eCG در زمان خروج 7) دو تزریق داخل ماهیچه‌ای 10 میلی‌گرم پروستاگلاندین طبیعی (PGF2α) با فاصله 10 روز 8) دو تزریق پروستاگلاندین به همراه تزریق eCG در روز دهم طراحی گردید. تلقیح مصنوعی 48 ساعت پس از خاتمه تیمارها انجام شد. مقدار eCG مصرفی برای هر راس دام 400 واحد بین‌المللی بود و در تیمارهای پروژستاژن تأثیری بر درصد فحلی نسبت به تیمارهای مشابه نداشت, اما درصد باروری, زایش, فکاندیتی و پرولیفیکسی را به طور معنی‌داری افزایش داد (0/05>p). کمترین میزان فحلی در زمان استفاده از دو تزریق پروستاگلاندین بدون eCG مشاهده شد. درصد فحلی در تیمار ایمپلانت به شکل معنی‌داری پایین‌تر از تیمارهای سیدر و اسفنج با eCG بود (0/05>p). با توجه به شاخص‌ها و سهولت انجام کار, شاید بتوان استفاده از سیدر به مدت 16 روز به همراه eCG برای همزمان سازی فحلی در اکوتیپ ترکی قشقایی در منطقه شیراز را توصیه کرد.

لینک کمکی