دانلود فایل word مقاله ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

نماتد سیستی غلات از مهم­ترین نماتدهای خسارت­زای گندم و جو در جهان می‌باشند. گونه Heterodera filipjevi دارای پراکنش وسیعی در مزارع غلات کشور است. در این مطالعه, تأثیر گونه فوق روی 13 رقم گندم دیم کشوری و نیز اجزای میکرو- مورفولوژیکی ریشه در گلخانه و مزرعه بررسی شد. مطالعات ریخت­شناسی و ریخت­سنجی و هم­چنین, مشخصات مولکولی شناسایی گونه H. filipjevi را تأیید نمود. شاخص­های تعداد سیست, تخم و لارو سن دوم, فاکتور تولیدمثل و اجزای آناتومیکی ریشه ارقام گندم مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط گلخانه, کمترین میزان سیست شیری در هر گیاه مربوط به رقم زاگرس با میانگین 75/1 عدد و کمترین میزان تخم و لارو و فاکتور تولید مثل مربوط به رقم کوهدشت با میانگین 32/1 و 26/0 عدد در گرم خاک بود. نتایج حاصله, ارقام مربوطه را بر اساس میزان حساسیت و مقاومت به نماتد سیستی, در دوطیف‏, مقاوم و حساس قرار داد. در شرایط مزرعه, کمترین میزان سیست, مربوط به رقم‏ زاگرس با میانگین 33/185 عدد در 200 گرم خاک بود. کمترین میزان تخم و لارو و فاکتور تولید مثل مربوط به رقم کوهدشت با میانگین عدد 76/3 و 68/0 درگرم خاک بود. در رابطه با مطالعه اجزای ریشه, بیشترین ضخامت کوتیکول, پریدرم و پارانشیم به ترتیب مربوط به رقم رصد با میانگین 12, رقم کریم 33 و رقم رصد 33/41 میکرومتر وکمترین آن, به ترتیب مربوط به رقم کریم 67/6, ریژاو 33/19 و رقم آفتاب 23 میکرومتر بود. تجزیه‌ی خوشه‌ای نیز ارقام موردآزمون را دررابطه با صفات مورد بررسی,کماکان به دو دسته متفاوت گروه‏بندی نمودکه با نتایج آزمون دانکن نیز تشابه نزدیکی داشته و هم‏خوانی قابل توجه­ی نشان ‏داد.

لینک کمکی