دانلود فایل word مقاله تاثیر فیلم کیتوزان-ژلاتین همراه با عصاره پوست انار بر خصوصیات کیفی ماهی شوریده بلانگر (Johnius belangerii) نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تاثیر فیلم کیتوزان-ژلاتین همراه با عصاره پوست انار بر خصوصیات کیفی ماهی شوریده بلانگر (Johnius belangerii) نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :21

استفاده از فیلم‌‌های خوراکی زیست-کافت از روش‌‌هایی می‌‌باشد که طی سالیان اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. قابلیت تشکیل فیلم و خواص حفاظتی ژلاتین و کیتوزان موجب شده که به عنوان فیلم‌‌های ضدمیکروبی و آنتی‌‌اکسیدانی مورد استفاده قرار بگیرند. در مطالعه حاضر, تأثیر فیلم (مخلوط و دولایه) تهیه شده از کیتوزان (1 درصد وزنی/ حجمی) و ژلاتین (3 درصد وزنی/ حجمی) به همراه عصاره پوست انار در نگهداری فیله ماهی شوریده بلانگر در دمای 1 ± 4 درجه سانتی‌گراد یخچال (به مدت 16 روز) مورد بررسی قرار گرفت. 5 تیمار شامل تیمار 1: نمونه شاهد, تیمار2: فیلم مخلوط, تیمار3: فیلم دولایه, تیمار 4: فیلم مخلوط با عصاره پوست انار و تیمار 5: فیلم دو لایه با عصاره پوست انار بسته‌‌بندی شدند. آزمون‌‌های میکروبی (بار باکتریایی کل و سرمادوست) بیانگر تأثیر ضدمیکروبی فیلم‌‌های کیتوزان‌‌-ژلاتین با و بدون عصاره پوست انار بود (05/0>p) اما بین خاصیت ضدمیکروبی انواع مخلوط و دولایه تفاوت معنی‌‌داری وجود نداشت (05/0<p). بار باکتری انتروباکتریاسه فیله پیچیده شده در فیلم کیتوزان-ژلاتین با عصاره پوست انار به طور معنی‌‌داری کمتر از دیگر نمونه‌‌ها بود. آزمون‌‌های شاخص اکسیداسیون چربی (تیوباربیتوریک اسید, اسید چرب آزاد) نیز حاکی از کمتر بودن میزان اکسیداسیون در نمونه‌‌های دارای فیلم کیتوزان-ژلاتین نسبت به نمونه شاهد بود. بنابراین, کیتوزان-ژلاتین به عنوان فیلم خوراکی (مخلوط و دولایه), ماندگاری فیله Johnius belangerii طی نگهداری در یخچال (1±4 درجه سانتی‌گراد) را افزایش می دهد. بهترین روش پوشش فیله استفاده از فیلم کیتوزان-ژلاتین با عصاره پوست انار بود.

لینک کمکی