دانلود فایل word مقاله گروه فیلوژنی اشریشیا کلی‌های جدا شده از جوجه بلدرچین‌های ژاپنی سپتی‌سمیک در اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله گروه فیلوژنی اشریشیا کلی‌های جدا شده از جوجه بلدرچین‌های ژاپنی سپتی‌سمیک در اهواز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

بهداشت مناسب, مرگ و میر را در کلیه مراحل رشد بلدرچین در سطح پایین نگه می‌دارد. یکی از مهم‌ترین علت‌های مرگ و میر در جوجه‌های نوزاد, عفونت‌های باکتریایی می‌باشد. باکتری اشریشیاکلی یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای جدا شده در جوجه بلدرچین‌های ژاپنی سپتی- سمیک است. این میکروارگانیسم انتشار جهانی داشته و جز فلور طبیعی دستگاه گوارش در انسان و حیوانات است. این مطالعه به منظور شناسایی گروه ژنوتیپی اشریشیا کلی‌های جدا شده از بلدرچین‌های سپتی‌سمیک در مزارع بلدرچین صنعتی اطراف اهواز بر اساس حضور یا عدم حضور 3 ژن chuA ,yjaA و TspE4.C2 انجام گرفت. بدین منظور DNA بیست و نه جدایه اشرشیا کلی استخراج و با استفاده از سه زوج پرایمر اختصاصی حضور سه ژن مذکور به روش زنجیره پلیمراز چندتایی (Multiplex PCR) بررسی شد. بررسی فیلوژنتیکی 29 جدایه‌ی اشریشیاکلی ‌بلدرچین توزیع این جدایه‌ها را در چهار گروه فیلوژنتیکی (48/34) A, (24/17) B1, (35/10) B2 و (58/27) D نشان داد. بیشترین فراوانی در گروه فیلوژنی A مشاهده شد.

لینک کمکی