دانلود فایل word مقاله بررسی بیان ژن لیزوزیم نوع-C در بافت‌های قدامی کلیه, کبد, پانکراس و طحال مولدین ماهی قره برون (Acipenser persicus Borodin, 1897) با استفاده از روش real time RT-PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی بیان ژن لیزوزیم نوع-C در بافت‌های قدامی کلیه, کبد, پانکراس و طحال مولدین ماهی قره برون (Acipenser persicus Borodin, 1897) با استفاده از روش real time RT-PCR :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

لیزوزیم‌ها از مهم‌ترین پروتئین‌های سیستم ایمنی ذاتی در ماهیان به‌عنوان یک پپتید ضد باکتریایی بخصوص در برابر باکتری‌های گرم مثبت شناخته می‌شوند. با توجه به قابلیت انتقال این آنزیم از مولدین به نسل بعد و همچنین کسب پیشرفت‌های اخیر درزمینه ژنتیک مولکولی در استفاده از روش‌های نوین درزمینه آنالیز mRNA با استفاده از روش Real Time PCR جهت اندازه‌گیری میزان بیان ژن‌های مختلف, مطالعه حاضر باهدف ارزیابی میزان بیان ژن لیزوزیم نوع-C در بافت‌های کبد, قدامی کلیه, پانکراس و طحال در ماهیان مولد قره برون (Acipenser persicus) با استفاده از روش مذکور مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌برداری از بافت‌های موردنظر در زمان تکثیر مصنوعی این‌گونه, پس از انجام عملیات تخم‌کشی, اسپرم‌گیری و کشتار از 16 عدد ماهی مولد (هشت عدد ماهی نر, هشت عدد ماهی ماده) انجام شد. RNA کل استخراج و سنتز cDNA از بافت‌های تفکیک‌شده انجام شد. در ادامه بیان mRNA ژن لیزوزیم نوع-C در بافت‌های مختلف با استفاده از تکنیک real time RT- PCR به‌وسیله ژن β-actin به‌عنوان کنترل داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد ژن لیزوزیم نوع-C در تمام بافت‌های تحت بررسی بیان دارد و حداکثر تعداد نسخه‌های mRNA این ژن در بافت طحال و کمترین تعداد آن در بافت پانکراس مشاهده شد (01/0 > p). درمجموع, با توجه به نقش عوامل مختلف مانند جنسیت, سن, اندازه, فصل, دمای آب, pH, مسمومیت‌ها, عفونت‌ها و درجه عوامل استرس‌زا در میزان فعالیت و یا سطوح آنزیم لیزوزیم که درنهایت ممکن است باعث فعال شدن مستقیم رونویسی ژن لیزوزیم گردند و اهمیت ماهیان مولد خاویاری می‌توان بیان نمود که این ژن به‌خوبی می‌تواند به‌عنوان یک ژن مرجع به‌منظور پیش‌آگاهی, شناسایی و غربالگری ماهیان مولد بیمار و درمان آن‌ها و کنترل محیط‌زیست در این‌گونه مورداستفاده قرار گیرد.

لینک کمکی