دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیرات کوتاه و بلند مدت آندوتوکسمی القا شده با لیپوپلی ساکارید بر شاخص‌های اسپرمی موش‌های سوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیرات کوتاه و بلند مدت آندوتوکسمی القا شده با لیپوپلی ساکارید بر شاخص‌های اسپرمی موش‌های سوری :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

لیپوپلی‌ساکارید ساختار مهمی از دیواره خارجی باکتری‌های گرم منفی است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت آندوتوکسمی القا شده با لیپوپلی‌ساکارید باکتری اشریشیا کولی O55:B5 بر شاخص‌های اسپرمی موش‌های سوری است. از 30 سر موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد سوری NMRI به‌ظاهر سالم, با وزن متوسط 31-27 گرم و سن حدود دو ماه استفاده شد. موش‌های سوری به‌طور تصادفی به دو گروه (در هر گروه 15 سر) شاهد و بیمار تقسیم شدند. در آغاز مطالعه, به گروه شاهد 1/0 میلی‌لیتر سالین نرمال استریل و به گروه بیمار, 1/0 میلی‌لیتر لیپوپلی‌ساکارید با دوز 6750 میکروگرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت داخل صفاقی تزریق شد. سه بار نمونه‌گیری به فاصله زمانی 3, 30 و 60 روز پس از القای آندوتوکسمی صورت گرفت و در هر نمونه‌گیری, سلول‌های اسپرم اپیدیدمی پنج سر موش از هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در گروه بیمار, 3 و 30 روز پس از القای آندوتوکسمی, کاهش معنی‌داری در تمامی شاخص‌های اسپرمی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد که کمترین میزان این شاخص‌ها در روز 3 پس از شروع مطالعه بود (001/0 > p). شصت روز پس از القای آندوتوکسمی همچنان شاخص‌های حرکت کلی و حرکت پیشرونده رو به جلو اسپرم‌ها اختلاف معنی‌دار با گروه شاهد داشتند, به‌‌نحوی که در گروه بیمار, این دو شاخص همچنان به حالت طبیعی بازنگشته بودند. شرایط آندوتوکسیک, باعث ایجاد اختلال در سلول‌های اسپرم و روند اسپرم‌سازی, به‌خصوص در زمان پس از آن و حتی تا دو ماه یا تقریبا دو دوره اسپرماتوژنز پس ‌از آن می‌شود.

لینک کمکی