دانلود فایل word مقاله شناسایی پروتئین‌های راپتری4(ROP4)و انولاز2 توکسوپلاسما گوندی به عنوان آنتی ژن‌های غالب ایمنی در گوسفند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله شناسایی پروتئین‌های راپتری4(ROP4)و انولاز2 توکسوپلاسما گوندی به عنوان آنتی ژن‌های غالب ایمنی در گوسفند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :16

توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii), تک یاخته مهم و پاتوژن اجباری درون سلولی است که در میزبانان واسط (مهره‌داران خونگرم) ایجاد عفونت توکسوپلاسموزیس حاد و مزمن می‌نماید. توکسوپلاسموز مادرزادی در انسان و گوسفند در دوران بارداری منجر به سقط جنین می‌شود. به منظور تهیه داروهای شیمیایی و تولید واکسن موثر علیه عفونت توکسوپلاسموز و همچنین تهیه مارکرهای تشخیصی قوی و مناسب برای استفاده در تکنیک‌های سرولوژیکی, مولکولی, شناسایی پروتئین‌های تاکی زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق, شناسایی و معرفی پروتئین‌های آنتی‌ژنیک و ایمونوژنیک غالب ایمنی توکسوپلاسما گوندیی در گوسفند با استفاده از تکنیک ایمونوپروتئومیکس بود. برای تهیه تاکی زوئیت‌ها, تعداد 30 سر موش سوری (C57BL/6) ماده بالغ 7-5 هفته به انگل توکسوپلاسما گوندی آلوده شدند. پروتئین‌های تاکی‌زوئیت‌ها با روش سونیکاسیون استخراج گردید. غلظت پروتئین‌ها به روش بردفورد تعیین شد. از 10 راس گوسفند آلوده به توکسوپلاسما گوندی, سرم حاوی آنتی‌بادی ضد توکسوپلاسما تهیه گردید. مراحل الکتروفورز دوبعدی 2-DE-SDS-PAGE, وسترن بلاتینگ و ایمنوبلاتینگ اجرا شد. با انطباق دادن تصاویر ژل‌های 2-DE و ایمنوبلاتینگ, اسپات‌های مربوط به پروتئین‌های آنتی‌ژنیک و ایمنوژنیک غالب ایمنی شناسایی و مورد برش و با روش‌های مس اسپکترومتری MS/MS و MALDI-TOF/MS مورد آنالیز قرار گرفت و پروتئین‌های انولاز 2 و پروتئین راپتری 4 (ROP4) شناسایی شد. این دو پروتئین می‌توانند به عنوان مارکر‌های تشخیصی در تکنیک‌های سرولوژیکی مانند الایزا و نیز در تولید واکسن علیه عفونت توکسوپلاسموز مورد استفاده قرار بگیرند.

لینک کمکی