دانلود فایل word مقاله بررسی مقایسه‌ای فاکتورهای هماتولوژی, بیوشیمیایی و ایمونولوژی متعاقب تجویز واکسن توکسوئیدی پنجگانه حاوی کلستریدیوم نوویی با واکسن باکترین/توکسوئید قانقاریا عفونی کبد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی مقایسه‌ای فاکتورهای هماتولوژی, بیوشیمیایی و ایمونولوژی متعاقب تجویز واکسن توکسوئیدی پنجگانه حاوی کلستریدیوم نوویی با واکسن باکترین/توکسوئید قانقاریا عفونی کبد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :10

کلستریدیوم نوویی عامل بیماری کشنده هپاتیت عفونی نکروزان در گوسفند و ندرتا در سایر حیوانات می‌باشد. بارزترین فاکتور بیماری‌زایی آن توکسین آلفا است که توسط تیپ B تولید می‌شود. خسارات اقتصادی بیماری شامل هزینه‌های مرگ و میر گوسفندان, استهلاک مزارع درگیر و مشکلات بهداشتی لاشه‌های آلوده است. بیماری فاقد درمان بوده و کارآمدترین روش کنترل بیماری واکسیناسیون گله است که در ایران در حال حاضر بیشتر توسط واکسن‌های باکترین تولید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی انجام می‌شود. در این تحقیق واکسن پنجگانه توکسوئیدی کلستریدیایی حاوی کلستریدیوم نوویی تیپ B با واکسن باکترین/توکسوئید قانقاریای عفونی ساخت موسسه رازی از نظر توان ایمنی‌زایی و ایجاد تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژی در خون خرگوش سفید نیوزیلندی مورد مقایسه قرارگرفت. تزریقات و خون‌گیری در روز صفر و 21 روز بعد از آن انجام شد. دو هفته بعد از دومین تزریق خرگوش‌ها به صورت خوراکی با باکتری مورد چالش قرار گرفتند. نتایج نشان داد ایمنی‌زایی واکسن توکسوئیدی نسبت به واکسن باکترین/توکسوئید در خرگوش بصورت معناداری بهتر بوده است. فاکتورهای خونی شامل گلبول‌های سفید, گلبول‌های قرمز, هموگلوبین, هماتوکریت,(MCV (Mean Cell Volume) ,MCH (Mean cell hemoglobin) ,MCHC (Mean cell hemoglobin concentration و پلاکت هیچ تفاوت معناداری قبل از شروع آزمون و در روز 50 (بعد از چالش با باکتری) بین گروه‌های تیمار و شاهد در طول دوره ایمن سازی وجود ندارد. اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون از جمله کراتینین, گلوکز, پروتئین تام, آلبومین,BUN (blood urea nitrogen) ,ALT (alanine aminotransferase)i وAST (aspartate aminotransferase)e نیز نشان داد که تفاوت معنی‌دار (05/0 > p) نسبت به گروه شاهد مشاهده نمی‌شود.

لینک کمکی