دانلود فایل word مقاله اثر سناریوهای واداشت تابشی بر شاخص‌های هیدرولوژیکی, مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دویرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر سناریوهای واداشت تابشی بر شاخص‌های هیدرولوژیکی, مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دویرج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :27

سناریوهای واداشت تابشی که اخیرا در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته حاصل گزارش پنجم (AR5) هیات بین­الدول تغییر اقلیم است که میزان تغییرات بارش و دما در دوره آتی را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد. در این پژوهش ابتدا میزان تغییرات بارش و دما و سپس اثر این پارامترها بر میزان رواناب حوضه سد دویرج در دوره 2016-2044 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا, مقادیر دما و بارش ماهانه مدل‌های ACCESS1-0 ,BCC-CSM1.1 ,CANESM2 ,BNU-ESM و CSIROK3-5-0 تحت سناریوی RCP8.5 برای منطقه مورد مطالعه تهیه ‌شد. سپس, با روش کوچک‌ مقیاس‌سازی مکانی و زمانی عامل تغییر (Change factor) این داده‌ها برای منطقه مطالعاتی محاسبه‌ شدند. با معرفی مقادیر دما, بارندگی و دبی به مدل IHACRES و واسنجی و صحت‌سنجی مدل, رواناب حوضه در دوره آتی شبیه‌سازی شد. به‌منظور تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی, تحلیل فراوانی آبدهی‌ها و نیز شاخص‌های SWSI ,SDI ,SRI و روش حد آستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان از افزایش 1.29 درجه سانتی‌گرادی دما نسبت به دوره پایه و افزایش 1.82 درصدی بارندگی دوره 2044-2016 نسبت به دوره مشاهداتی (2015-1987) منطقه دارد. همچنین, رواناب دوره آتی 9.4 درصد نسبت به دوره پایه افزایش داشته ‌‌است. تحلیل فراوانی رواناب سالانه دوره آتی با دوره بازگشت‌های 50 و 100 ساله به‌ترتیب 13.90 و 15.06 مترمکعب بر ثانیه, به‌دست ‌آمده ‌است. بررسی ‌کمی نمایه‌های خشکسالی نیز نشان داد که در دوره پایه سال‌های 1996, 1998 و 2004 از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده, سال‌های 2008, 2009, 2011 و 2012 با خشکسالی روبرو بوده‌اند. همچنین, در دوره آتی 2024, 2025, 2033 و 2035 وضعیت خشکسالی خیلی ضعیف و سال‌های 2020, 2029, 2037 و 2041 خشکسالی مشهود است. همچنین, بررسی میزان حجم کمبود دوره آتی به روش حد آستانه نشان‌ داد که در حد آستانه 70Q در دوره آماری 2044-2016 در ایستگاه سد دویرج در سال‌های 2037-2038 و 2040-2041 با حجم کمبود 2.64 میلیون مترمکعب, خشکسالی هیدرولوژیکی به‌طور محسوس رخ‌ می‌دهد.

لینک کمکی