دانلود فایل word مقاله بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی مولکولی جمعیت ماهی Barbus Capito در آبهای حوضه جنوبی دریای خزر بروش PCR - RELP :
تعداد صفحات :24

در این بررسی 60 عدد ماهی از گونه Barbus capito از دریا و رودخانه های استان مازندران و گیلان جمع آوری گردید.DNA با روش فنل - کلروفرم از بافت باله این ماهی استخراج شد. براساس توالی نوکلئوتیدهای ژن سیتوکروم bماهی Barbus capito یک جفت پرایمر طراحی گردیده و PCR با 60 نمونه ماهی و با برنامه مناسب انجام شد که درنتیجه آن محصول PCR,1062bp از نمونه ها به دست آمد. جهت انجام آنالیزRFLP, از آنزیمهای AluI, TaqI, HaeIII, Sau3AI, RsaI, HpaII, AvaI, HincII, DdeI, HinfI برای هضم محصول PCR استفاده شد. الگوهای هضم آنزیمی با ژل پلی اکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره مشاهده گردید. این الگوها برای تمام نمونه ها مشابه بود. براین اساسمی‌توان گفت که پدیده پلی مورفیسم با استفاده از آنزیمهای فوق و ژن سیتوکروم b متوکندری در ماهی B.capito قابل مشاهده نبوده و جمعیتی قابل جداسازی تشخیص داده نشد و تمام افراد, از ژنوتیپ هموژن برخوردار بودند.

لینک کمکی