دانلود فایل word مقاله فراتحلیل سواد, تفکر و استدلال آماری دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته های ترویج, آموزش و توسعه کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله فراتحلیل سواد, تفکر و استدلال آماری دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته های ترویج, آموزش و توسعه کشاورزی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

توسعه و تغییرات معنی دار در زمینه های آموزش آمار در سراسر دنیا در دهه گذشته دیده شده, و تاکید زیادی بر آموزش تفکر آماری, یادگیری دانشجو محور, استفاده از داده های واقعی زندگی, استفاده از تکنولوژی, و مهارت های ارتباطی شده است. با توجه به رشد کاربردها و آموزش های آمار, به نظر می رسد, انجام تحقیق ترکیبی که عصاره تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم فراهم می کند, باعث بهبود روند آموزشی می شود. هدف این تحقیق, بررسی تاثیر سواد, تفکر و استدلال آماری دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته های ترویج, آموزش و توسعه کشاورزی دانشگاه های ایران به عنوان جامعه آماری در کاربست روش های آماری در دو مقطع زمانی متفاوت است. این تحقیق انجام گرفته است. حجم نمونه مرحله اول در سال 1389, 315 نفر از میان فارع التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های سراسر کشور به صورت طبقه ای متناسب به عنوان حجم نمونه انتخاب شد, و مرحله دوم در سال 1396 تعداد 110 نفر از میان فارغ التحصیلان جدید از همان دانشگاه ها انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق با گویه های ترکیبی استاندارد و محقق یافته, توسط اساتید و پایایی آن توسط آزمون α کرونباخ (82%), θ ترتیبی(95%) و cr (89%)تائید شد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج در حوزه کاربست روش های آماری با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل(CAM2) در دو زمان مختلف جوامع آماری هدف را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که کاربست روش های آماری در دو زمان مورد بررسی, رابطه ای در حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثراز 0.37 به 0.41). همچنین از میان متغیر های مورد بررسی متغیر نگرش آماری با اندازه اثر 0.49 دارای بیشترنی اندازه اثر در ارتباط با متغیر کاربست روش آماری هستند و بیشترین تاثیرگذاری را دارند.

لینک کمکی