دانلود فایل word مقاله تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :25

بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان مراکز آموزش‌عالی, یکی از شاخص‌های مهم در اثرگذاری دوره‌های ‏آموزشی, در راستای ارتقای توان اشتغال‌پذیری افراد است. از این رو هدف این پژوهش, بررسی تاثیر ‏دوره‌های آموزشی‌علمی‌کاربردی مرکز آموزش عالی‌امام خمینی- به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی ‏وزارت‌جهادکشاورزی- در کسب مهارت‌های شغلی‌دانش‌آموختگان مرکز است. جامعه آماری عبارت‌اند از ‏دانش‌آموختگان‌کاردانی‌کشاورزی این مرکزدر یک فاصله زمانی پنج‌ساله (‏N=325‎‏). به همین منظور 170 ‏دانش‌آموخته به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب, به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ‏داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای استاندارد, برگرفته از مدل ارزیابی تاثیرگذاری آموزشی کریک پاتریک, در ‏دو بخش تعیین وضعیت اشتغال دانش ‌آموختگان و تعیین تاثیر آموزش‌های ارایه شده در کسب ‏مهارت‌های علمی و مهارتی گرد‌آوری شده است. مطابق نتایج تحقیق, حدود 64 درصد دانش‌آموختگان ‏بیان کردند که شاغل‌اند. نتایج بررسی تاثیر دوره‌های آموزشی بر کسب مهارت‌های علمی و مهارتی ‏دانش‌آموختگان بر پایه مدل کریک‌پاتریک (چهار سطح واکنش, یادگیری, عملکرد شغلی و رفتار در محیط ‏کار) مشخص کرد که واکنش 43 درصد از دانش‌آموختگان کاردانی نسبت به دوره‌های آموزشی‎ ‎گذرانده ‏شده, متوسط بوده است. 77 درصد دانش‌آموختگان, سطح یادگیری خود را از دوره‌های آموزشی در حد ‏متوسطی بیان کردند. عملکرد شغلی در بین 44 درصد دانش آموختگان در سطح متوسط به دست آمد و ‏در نهایت 59 درصد دانش‌آموختگان نیز بیان کردند که تغییر پذیری رفتاریشان نسبت به افرادی که آموزش ‏ندیده بودند, بیشتر بوده است. درنهایت دیگر یافته‌های تحقیق, اشتغال دانش‌آموختگان کاردانی در این ‏دوره پنج‌ساله, دارای رشد چهار درصدی بوده است. نتایج معادله‌های ساختاری (‏SEM‏) نیز مشخص کرد ‏که از بین چهار سطح مدل کریک پاتریک به جز سطح واکنش, سه سطح دیگر(یادگیری, عملکرد و رفتار) ‏تاثیر بیشتری در مشخص کردن تاثیردوره‌های آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی در کسب ‏توانائی‌های مهارتی دانش آموختگان این مرکز داشته است.‏

لینک کمکی