دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

چکیدههدف کلی این پژوهش توصیفی همبستگی بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی استان تهران می‌باشد. جامعه آماری شامل آموزشگران (تخصصی و عمومی) کشاورزی هنرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی استان تهران بود (170=N),که 118 نفر از آن‌ها از طریق جدول گرجسی و مورگان به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با محل خدمت انتخاب شدند. ابزار سنجش تعادل بین کار و زندگی, مقیاس ونگ و کو, ابزار سنجش رضایت شغلی, مقیاس رضایت شغلی مینه سوتا و ابزار سنجش تعهد حرفه‌ای, مقیاس تعهد شغلی یلاو بود. نتایج نشان داد بین تعادل کار و زندگی با رضایت شغلی و تعهد حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد تعادل کار و زندگی حدود 38 درصد تغییرات رضایت شغلی و 42 درصد تغییرات تعهد حرفه‌ای را تبیین می‌کند. از بین مؤلفه‌های تعادل کار و زندگی جهت‌گیری زندگی و نگهداری کار و حرفه به ترتیب بر رضایت شغلی و مؤلفه‌های وفاداری به کار, نگهداری کار و حرفه و انعطاف‌پذیری برنامه کاری بر تعهد حرفه‌ای مؤثر هستند. آموزشگران هنرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر میزان تعادل کار و زندگی تفاوت معنی-داری نداشتند اما از لحاظ رضایت شغلی و تعهد حرفه‌ای تفاوت داشتند

لینک کمکی