دانلود فایل word مقاله کاربرد شبکه‌های اجتماعی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله کاربرد شبکه‌های اجتماعی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

شبکه‌های اجتماعی مجازی با آسان‌سازی آموزش و روش‌های فراگیری, نقش مهمی در آموزش کشاورزی دارند. هدف کلی این تحقیق, تحلیل مدل پذیرش فناوری در رفتار دانشجویان مهندسی کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن‌ها بود. پژوهش از نوع علّی- ارتباطی انجام شد. جامعه‌ی مورد مطالعه همه‌ی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 95-1394 بودند (1102N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (150=n). نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته, ابزار اصلی گرد‌آوری داده‌ها بود که روایی آن با نظرسنجی از اعضای هیئت‌علمی کشاورزی دانشگاه زنجان و پایایی آن با انجام پیش‌آزمون و اندازه‌گیری ضریب پایایی تتا, تأیید شد (89/0 - 73/0=). داده‌ها با نرم‌افزارهای AMOS و SPSS تجزیه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر نشان داد, 17 در‌صد از تغییرپذیری متغیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی, توسط قصد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تبیین می‌شود. همچنین, 21 درصد از تغییرپذیری متغیر قصد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی توسط متغیر نگرش نسبت به شبکه‌های اجتماعی مجازی تبیین شده است و 21 درصد از تغییرپذیری نگرش نسبت به شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز توسط دو متغیر مستقل سودمندی درک شده و آسانی کاربرد درک شده تبیین شده است.

لینک کمکی