دانلود فایل word مقاله عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :27

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی به مثابه نهادهای عمده تولید دانش کشاورزی به دلیل تغییر در ماهیت تولید علم و تولید اقتصادی, علاوه بر پژوهش و آموزش, نقش و رسالت جدیدی در توسعه اقتصادی و منطقه‌ای یافته‌اند و لذا به فرم‌هایی از چابکی نیاز دارند. هدف این پژوهش کیفی تبیین ساز و کارهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران بود. اطلاعات از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختارمند با متخصصین و صاحب نظران آموزش عالی کشاورزی جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار MAXqda11 تحلیل شدند. کدهای استخراجی به دسته‌های محرک‌ها و قابلیت‌ها و عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ی چابکی تقسیم شدند. براساس یافته‌ها مؤلفه‌ها‌ی شناسایی شده در ابعاد محرک‌های چابکی شامل تغییرات در انتظارات مشتریان و دولت, تغییرات تکنولوژیکی و رقابت پذیری دانشگاه‌ها(4مؤلفه), قابلیت‌های چابکی شامل شایستگی دانشگاه کشاورزی, سرعت و انعطاف پذیری دانشگاه در مواجهه با تغییرات و تحولات, پاسخگویی, دانش بنیان و یادگیرنده و نوآور بودن دانشگاه‌ها(6مؤلفه), در بعد تسهیل کننده‌های چابکی شامل ساختار منعطف, نیروی کار چابک, بهبود مستمر در تفکر و عمل, فرهنگ تغییر, استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشگاه و برقراری روابط, تعاملات و همکاری مؤثر دانشگاه کشاورزی با محیط(6مؤلفه) و در بعد بازدارنده‌های چابکی شامل موانع درون و برون سازمانی(2مؤلفه). توجه به شاخص‌ها و مؤلفه‌های چابکی یاد شده برای دستیابی به توانایی کسب اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیران در موسسات آموزش عالی کشاورزی ضروری است.

لینک کمکی