دانلود فایل word مقاله آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه رازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه رازی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

بر اساس عرضه و تقاضای دانش آموختگان و دگرگونی های بازار کار در سال های پیش رو, برنامه ریزی های هدفمند و آینده مدار, به منظور پرورش شایستگی های حرفه ای و افزایش بهره وری در آموزش عالی کشاورزی, امری گریز ناپذیر است. از این رو این پژوهش, با هدف آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی کشاورزی انجام شد که به لحاظ ماهیت جزو پژوهش های ترکیبی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه ی آماری دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به شمار 56 تن بود که از آن 48 تن با نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص های کلیدی پژوهش از طریق پرسشنامه ای با آلفای ترتیبی 89/0 تعیین شد و پیش فرض های پژوهش نیز با پرسشنامه محقق ساخته استخراج شد که روایی آن با نظرخواهی از متخصصان آینده پژوهی انجام شد. پنج شاخص اصلاح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و کاربرد فناوری های نو ین, تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارت محور و نوآور, ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار در همه ی گرایش های کشاورزی, تعامل گرایش های مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت آن ها و تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری, شاخص های کلیدی پژوهش بودند. از هشت پیش فرض مستخرج از نرم افزار Senario Wizard دو پیش فرض وضعیت مطلوب, دو پیش فرض وضعیت بینابین و چهار پیش فرض وضعیت بحرانی را در آینده آموزش عالی کشاورزی متصور می شوند. در نهایت بر اساس پیش فرض های پژوهش, راهبردهایی به منظور دستیابی به شرایط مطلوب ارایه شده است.

لینک کمکی